Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor gebruik van de Dienst

1.     Klant en Eindgebruikers bepalen welke informatie met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Leverancier heeft geen kennis van die informatie. Klant is er dan ook verantwoordelijk voor dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie en de juistheid van deze informatie. Klant vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Klant of Eindgebruikers met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.
2.     Leverancier is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onoordeelkundig gebruik van de Dienst door Klant of een Eindgebruiker. Indien een zeker handelen van Klant of haar Eindgebruikers de werking van de Software in gevaar brengt, is Leverancier gerechtigd na een eerste schriftelijke waarschuwing met schriftelijk aanmaning een Eindgebruiker de toegang tot de Software voor een zekere periode dan wel voor goed te ontzeggen of onmogelijk te maken.
3.     Klant moet de door Leverancier aan Klant verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. Alle Eindgebruikers dienen zich middels een twee factor authenticatie aan te melden. De code wordt verstrekt via een door Klant gekozen methode (e-mail of SMS).
4.     Indien een Eindgebruiker méér dan drie keer met een verkeerd wachtwoord of combinatie probeert aan te melden, kan de Eindgebruiker door Leverancier geblokkeerd worden.
5.     Leverancier is niet aansprakelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een gebruiker die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het wachtwoord van een Eindgebruiker ook daadwerkelijk die Eindgebruiker is. Zodra Klant weet of reden heeft te vermoeden dat gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet Klant Leverancier daarvan direct schriftelijk en telefonisch op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van Klant om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen. Klant draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het beveiligingsniveau van haar wachtwoord.

Garantie en onderhoud

1.     Leverancier zal zich inspannen om de Dienst zonder onderbreking beschikbaar te houden voor Klant. Onder beschikbaarheid wordt begrepen dat de Dienst daadwerkelijk aangeboden wordt op de Server. Onder beschikbaarheid wordt nadrukkelijk niet verstaan het bestaan van een werkende punt tot punt verbinding tussen de systemen van Klant en de Server. Leverancier kan immers op de systemen bij Klant en op de tussenliggende Internet-infrastructuur geen invloed uitoefenen.
2.     Leverancier garandeert niet dat de in het kader van de Overeenkomst ter beschikking te houden Software foutloos is, of anderszins ongestoord zal functioneren.
3.     Leverancier zal zich er voor inspannen Fouten in de Software binnen een Redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het Software betreft die door Leverancier zelf is ontwikkeld en de desbetreffende gebreken door Klant gedetailleerd omschreven schriftelijk moeten worden gemeld. Klant kan de storing aantonen en de desbetreffende storing kan gereproduceerd worden. Klant zal Leverancier bij het herstellen van de Dienst alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking verlenen.
4.     In het geval dat de desbetreffende storing geen betrekking heeft op de Dienst dan wel de Software, maar verband houdt met (I) onoordeelkundig gebruik, (II) gebruikersfouten of (III) buitenkomende oorzaken, zal Leverancier de reeds gemaakte kosten ten behoeve van het (storings)onderzoek en onderhoud bij Klant in rekening brengen conform de door Leverancier gehanteerde prijzen en tarieven.
5.     Leverancier behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van Leverancier. Leverancier zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en Klant tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Leverancier zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens Klant gehouden zijn.
6.     Leverancier heeft het recht de Software van tijd tot tijd zonder voorafgaande toestemming aan te passen om de functionaliteit te verbeteren, om Fouten te herstellen en om beveiligingsrisico’s aan te pakken. Leverancier zal zich inspannen om eventuele Fouten in de Software op te lossen, maar kan niet garanderen dat alle Fouten worden hersteld. Indien een aanpassing leidt tot een wijziging in de functionaliteit, zal Leverancier Klant daarvan vóór de wijziging op de hoogte stellen. Omdat de Dienst aan meerdere klanten wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Klant van een bepaalde aanpassing af te zien.
7.     Lid 5 van dit artikel geldt niet voor Software die Leverancier van derden betrekt, behoudens het bepaalde in de eerste zin lid 5 van dit artikel. Voor het gebruik en het onderhoud van die Software kan Leverancier nimmer worden aangesproken tot meer of anders dan geldt in de relatie tussen Leverancier en zijn desbetreffende toeleverancier.

Ondersteuning

1.     Leverancier kan telefonisch en/of e-mail ondersteuning verlenen middels de helpdesk bij het gebruik van de Dienst. Alle ondersteuning zal uitsluitend verlopen via de op voorhand vastgestelde contactpersoon bij Klant. Leverancier zal zich inspannen om de vragen adequaat te beantwoorden. Leverancier kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden. Klant zal zelf aanspreekpunt zijn voor ondersteuning aan Eindgebruikers.
2.     De volledige ondersteuning door Verwerker staat beschreven in de in Bijlage 1 opgenomen Service Level Agreement (SLA).

Prijs en betaling 

1.     Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Alle door Leverancier kenbaar gemaakte prijzen zijn in Euro’s.
2.     Klant betaalt voor de door Klant af te nemen dienst en eventuele bijkomende werkzaamheden. Betaling vindt plaats op de door de factuur aangewezen wijze. Facturering zal maandelijks geschieden op de eerste dag van de maand.
3.     Klant dient binnen veertien dagen na ontvangst van een factuur te betalen, tenzij door Leverancier op de factuur een andere termijn is vermeld.
4.     In geval van te late betaling heeft Leverancier het recht:
(I) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door Leverancier is ontvangen;
(II) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Klant zal alle kosten vergoeden die Leverancier en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, dat laatste met een minimum van 15 procent van de uitstaande som, dat laatste behoudens voor zover zulks (gezien de hoogte van de uitstaande som) naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Een ingebrekestelling mag elektronisch worden verzonden als Klant heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronisch verzonden factuur; en
(III) de verlening van de Dienst op te schorten totdat volledige betaling van het verschuldigde is ontvangen.
1.     De overeengekomen prijzen en tarieven mogen jaarlijks, per 1 januari door Leverancier worden verhoogd met een percentage gelijk aan de index voor zakelijke dienstverlening zoals gepubliceerd door het CBS met als basis 2015 is 100.
2.     De prijsverhoging treedt in werking dertig (30) dagen nadat Klant op de hoogte is gesteld van een dergelijke verhoging.
3.     Wijziging van de hoogte van de prijzen en tarieven geeft Klant niet het recht om de Overeenkomst op te zeggen, vernietigen, wijzigen of ontbinden, tenzij Leverancier de prijzen en tarieven verhoogt met een hoger percentage dan is bepaald in lid 5 van dit artikel.

Intellectuele Eigendomsrechten

1.     De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Software die Leverancier in het kader van de Overeenkomst  ter beschikking stelt, blijven berusten bij Leverancier of bij de derde van wie Leverancier het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Software aan Klant ter beschikking te stellen.
2.     De (intellectuele) eigendomsrechten op door Klant ingevoerde gegevens (data) berusten bij Klant danwel de rechthebbende(n) van die gegevens (data).
3.     Indien naar het oordeel van Leverancier aannemelijk is dat komt vast te staan dat door Leverancier onder de ter beschikking gestelde Software inbreuk maakt op enig recht van een derde, is Leverancier gerechtigd, naar eigen keuze, (I) zorg te dragen dat Klant gebruik kan blijven maken van de ter beschikking gestelde Software, of (II) de levering van de desbetreffende Diensten te staken tegen betaling van een redelijke vergoeding voor het gebruik daarvan en eventueel terugbetaling van het meerdere, of (III) naar het redelijke oordeel van Leverancier gelijkwaardige Software ter beschikking te stellen. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot verdere nakoming of verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten. Klant zal Leverancier onverwijld informeren van het bestaan en de inhoud van dergelijke aanspraken. Klant verplicht zich tot het geven van alle informatie en medewerking aan Leverancier die daarvoor redelijkerwijs nodig is. Indien en voor zover de beweerde inbreuk is veroorzaakt door wijzigingen in de geleverde Diensten die door Klant of namens Klant door een derde zijn verricht, door gebruik van Software in combinatie met niet door Leverancier geleverde Software of als gevolg van gebruik op een andere wijze dan waarvoor de geleverde Diensten zijn ontwikkeld of bedoeld, zal Leverancier Klant hiervoor aansprakelijk stellen.
4.     Klant staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Leverancier materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.
5.     Klant mag auteursrechtaanduidingen, merken of andere indicaties van de rechthebbende op Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen van of wijzigen in de geleverde Software. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.
6.     Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet of in de Overeenkomst, mag Klant ter beschikking gestelde Software niet verveelvoudigen, decompileren of daarop reverse-engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks-)beperkingen van Software te verwijderen of te omzeilen.

Privacy
1.     Het gebruik van de dienst brengt verwerking van persoonsgegevens met zich mee. Leverancier fungeert hierbij als verwerker en Klant als verantwoordelijke.

Overmacht
1.     Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende Partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen, een en ander uitgezonderd verplichtingen tot betaling van geld.
2.     Zodra duidelijk is dat de overmachtssituatie langer dan 3 maanden zal duren, heeft de andere Partij het recht deze Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn. Reeds verrichte prestaties worden dan naar verhouding afgerekend.

Aansprakelijkheid
1.     De aansprakelijkheid van Leverancier voor schade van Klant, ongeacht de grondslag daarvan, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de in deze Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien deze Overeenkomst een looptijd van meer dan één jaar kent, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
2.     Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
(I) de kosten die Klant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van haar oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Leverancier op een voor haar bindende datum niet heeft gepresteerd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde prestatie;
(II) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
(III) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.
1.     De aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. Voorbeelden hiervan zijn winstderving, gemiste besparingen, verlies aan goodwill, slecht functioneren van materialen of programmatuur van derden of bedrijfsstagnatie, zelfs als Leverancier op de hoogte is (van de mogelijkheid) dat er schade kan of zal optreden. Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
2.     Klant kan alleen aanspraak maken op vergoeding van zijn schade als bedoeld onder lid 1 van dit artikel wanneer deze is veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van Leverancier en Leverancier, na deugdelijk gemotiveerd in gebreke gesteld te zijn door Klant, niet binnen een Redelijke termijn is overgegaan tot het herstel van de tekortkoming. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de geconstateerde schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Leverancier meldt. Ieder vordering tot schadevergoeding tegen Leverancier vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Klant vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.
3.     Met inachtneming van het bepaalde over Intellectuele Eigendomsrechten vrijwaart Klant Leverancier voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst.
4.     De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier of zijn werknemers.

Telefonisch contact

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

📞  085 130 6764

NEN7510

ZorgFlex

 

Boekhorststraat 42,

2512 CS Den Haag